ՀԱՅ ENG РУС
Մեր մասին
Տնօրեն
Ինստիտուտի գրադարան և հրապարակումներ
Նորություններ
Հայտարարություններ
Արևելագիտությունը Հայաստանում
Երիտասարդ արևելագետ
Գիտական խորհուրդ
Ասպիրանտուրա և մագիստրատուրա
Միջազգային կապեր
Կապ մեզ հետ
Հայտարարություններ
2019.11.21
«ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ԼԵՀԱՍՏԱՆ՝ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»
ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 22, ԺԱՄԸ 10:00
22 НОЯБРЯ, 10:00

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ԲԱՑՈւՄ

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
10:00-11:30


ԲԱՑՄԱՆ ԽՈՍՔ - ՌՈՒԲԵՆ ՍԱՖՐԱՍՏՅԱՆ,
ՀՀ ԳԱԱ ԱԻ ՏՆՕՐԵՆ
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО - РУБЕН САФРАСТЯН, ДИРЕКТОР ИВ НАН РА

ՈՂՋՈՒՅՆԻ ԽՈՍՔ –
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО –
ՄԱՐԵԿ ՌԵԺՈՒՏԱ,
ՀՀ-ՈՒՄ ԼԵՀԱՍՏԱՆԻ ԴԵՍՊԱՆԻ ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆ
МАРЕК РЕЖУТА, СОВЕТНИК ПОСЛА ПОЛЬШИ РА
ՅՈՒՐԻ ՍՈՒՎԱՐՅԱՆ - ՀՀ ԳԱԱ ՀԱՅԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ և ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ-ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ
ЮРИЙ СУВАРЯН - АКАДЕМИК-СЕКРЕТАРЬ ОТДЕЛЕНИЯ АРМЕНОВЕДЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК НАН РА
ՅԱՐՈՍԼԱՎ ՏՈՒՐԼՈՒԿՈՎՍԿԻ - ՎԱՐՇԱՎԱՅԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԴՈԿՏՈՐ
ЯРОСЛАВ ТУРЛУКОВСКИЙ - ДОКТОР ВАРШАВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

1.Տուրլուկովսկի Յ., Վարշավայի համալսարան - Իրավական պետություն և վարչական որոշում
Турлуковский Я., Варшавский университет– Правовое государство и административное решение
2. Մինասյան Է., ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի դեկան – Հայ-լեհական հարաբերությունները 1991-2015 թթ.:
Минасян Э., декан исторического факультета ЕГУ – Армяно-польские отношения в 1991-2019 гг.
3. Օշչուկ Մ., Վարշավայի համալսարան – Հայերը Ռեչ Պոսպոլիտայում 21 դարում
Ощук М., Варшавский университет – Армяне в Речи Посполитой в 21 веке
4. Սաֆրաստյան Ռ., ՀՀ ԳԱԱ ԱԻ - Երեք ծովերի նախաձեռնությունը. աշխարհաքաղաքական մեկնաբանություն
Сафрастян Р., ИВ НАН РА - Инициатива трех морей: геополтическая интерпретация

ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 12:00-15:00
22 НОЯБРЯ, 12:00-15:00


5. Կոզակ Մ., Վարշավայի համալսարան
– ԵՄ դիրեկտիվը իրազեկողների պաշտպանության մասին և այդ դիրեկտիվի ներգրավումը Լեհաստանի սահմանադրության մեջ
Козак М., Варшавский университет – Директива ЕС о защите информаторов и ее введение в законодательство Польши
6. Ալեքսանյան Հ., ՀՀ Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի հայրենադարձության հարցերի բաժնի պետ - Լեհահայերը 20-րդ դարի վերջին– 21-րդ դարի սկզբին
Алексанян О., зав. отд. по вопросам репатриации офиса главного уполномоченного по вопросам диаспоры РА - Польские армяне в конце 20-го – в начале 21-го века
7. Խովենից Յ., Վարշավայի համալսարան - «Բանկային հարկի» գաղափարն ու տեսակները և դրա՝ Հայաստանի և Լեհաստանի հարկային օրենսդրություններում ներառելու հնարավորությունը
Ховениц Я., Варшавский университет - Идея и виды «банковского налога» и возможность их введения в налоговое законодательство Армении и Польши.
8. Գրիգորյան Հ., ՀՊՄՀ համաշխարհային պատմ.ամբիոնի դոցենտ - Սլավոնական ժողովուրդների համախմբման հիմնախնդիրը 1867 թ. համասլավոնական համագումարում
Григорян А., доцент кафедры всемирной истории АГПУ им. Х. Абовяна - Проблема консолидации славянских народов на панславянском съезде 1867 года
9. Վիշնևսկի Ս., Վարշավայի համալսարան -Հակամիջոցները և դրանց կիրառումը նախկին ԽՍՀՄ տարածքում
Вишневский С., Варшавский университет – Контрмеры и их применение на территории бывшего СССР
10. Հովհաննիսյան Ա., ռազմական փորձագետ - Պատերազմի սերունդը և հիբրիդի ապագան
Оганесян А., военный эксперт - Поколение войны и будущее гибрида
11. Սադլովսկի Մ.Պ., Վարշավայի համալսարան - Հայաստանը Լեհաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ
Садловский М.П., Варшавский университет - Армения во внешней политике Польши
12. Ցականյան Ռ., ՀՀ ԳԱԱ ԱԻ- Առաջին միջպետական պայմանագիրը Հին Մերձավոր Արևելքում
Цаканян Р., ИВ НАН РА - Первый межгосударственный договор на Древнем Ближнем Востоке
13. Ռոեևսկի Մ., Լեհաստանի գիտությունների ակադեմիա - Տեղական ինքնակառավարումը Լեհաստանի Սահմանադրության մեջ. առանձին դրույթներ
Роевский М., Польская академия наук – Местное самоуправление в Конституции Польши: отдельные положения

Մարշալ Բաղրամյանի պողոտա 24/4, 11-րդ հարկ
Проспект Маршала Баграмяна 24/4, 11-й этаж


. title=
Copyright © 2008-2020; The Institute of Oriental Studies.All rights reserved.
The website was developed under the sponsorship of Rouben Karapetyan, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Armenia in the Arab Republic of Egypt.
Designed by G.Pashayan
Coding by G.Petrosyan (CLN)