ՀԱՅ ENG РУС
Մեր մասին
Տնօրեն
Ինստիտուտի գրադարան և հրապարակումներ
Նորություններ
Հայտարարություններ
Արևելագիտությունը Հայաստանում
Երիտասարդ արևելագետ
Գիտական խորհուրդ
Ասպիրանտուրա և մագիստրատուրա
Միջազգային կապեր
Կապ մեզ հետ
Հայտարարություններ
2011.11.14
Ինստիտուտի 2011 թ. տարեկան հաշվետվության հայտարարություն
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի 2011 թ. տարեկան հաշվետվության կազմման նպատակով խնդրում եմ մինչև ս.թ. նոյեմբերի 30-ը Ինստիտուտի գիտքարտուղար Ռոբերտ Ղազարյանին ներկայացնել 2011թ. տարեկան հաշվետվությունը:

Հաշվետվությունը պետք է արտացոլի`
1.2011 թ. հրապարակումների ցանկը` մենագրություններ, դասագրքեր, ձեռնարկներ և գրախոսվող ամսագրերում ու գիտաժողովների ժողովածուներում տպագրված հոդված¬ները, զեկուցումները` հրատարակման լեզվով, առաջնորդվելով ներկայացված օրինակներով.

Մենագրություն (դասագիրք, ձեռնարկ)`
Ավետիսյան Ա.Հ., Հին Հռոմի պատմություն, Եր., ՀՀ ԳԱԱ ՙԳիտություն՚ հրատ., 2009, … էջ
Морозов С.В., Налбандян Ф.Ю. Процессы горения. – М.: Наука, 2009, … с.
Հոդված (զեկուցում)` Կիրակոսյան Բ.Գ., Էներգիայի այլընտրանքային աղբյուրներ / Ամսագրի անվանունը, N…, 2009, էջ ….
Аветисян С.Л. Кондуктивные взаимодействия в газах / Химия, т. LI, N4, с. 16-19.
Багдасарян С.П. Название доклада / Тр. … межд. конф. “Название” (20-24.06.2009, Город). – Город (где опубликованы труды), 2009, т. …, с. ...

2. մասնակցությունը հանրապետական և միջազգային գիտական միջոցառումներին,
3. արտասահման, այդ թվում ԱՊՀ -անդամ երկրներ, կատարած գիտական գործուղումները:

Հաշվետվությունը ներկայացնել հայերեն լեզվով միայն Sylfaen տառա¬տե¬սակով: Ռուսերենով և անգլերենով ներկայացնել միայն Times New Roman տառատեսակով:

Հաշվետվությունը ներկայացնել կրիչով և տպագիր (1 օրինակ ներկայացնել համապատասխան բաժնի վարիչին), 12 տառաչափով և 1,5 տողամիջով: Տպագիր տեքստերը պետք է ստորագրված լինեն:

. title=
Copyright © 2008-2018; The Institute of Oriental Studies.All rights reserved.
The website was developed under the sponsorship of Rouben Karapetyan, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Armenia in the Arab Republic of Egypt.
Designed by G.Pashayan
Coding by G.Petrosyan (CLN)