ՀԱՅ ENG РУС
Մեր մասին
Տնօրինություն, վարչական անձնակազմ
Ինստիտուտի գրադարան և հրապարակումներ
Նորություններ
Հայտարարություններ
Արևելագիտությունը Հայաստանում
Երիտասարդ արևելագետ
Գիտական խորհուրդ
Ասպիրանտուրա և մագիստրատուրա
Միջազգային կապեր
Կապ մեզ հետ
Հայտարարություններ
2013.05.11
ԱՐԵՎԵԼԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ 2013

ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱՐԵՎԵԼԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ


ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

2013ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի «Արևելագիտություն» մասնագիտությամբ մագիստրատուրան իր աշխատանքներն է սկսել 2008 թ.-ից: Մագիստրատուրայի դասընթացները և ծրագրերը հաստատված են ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի գիտ.խորհրդի կողմից: Մագիստրատուրայում դասավանդում են ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատողները, որոնք լայնորեն ճանաչված են ոչ միայն ՀՀ-ում, այլ նաև արտերկրում (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Ռ. Սաֆրաստյան, պ.գ.դ. Պ. Չոբանյան, պ.գ.դ. Ա. Քոսյան, պ.գ.դ. Ա. Բոզոյան, բ.գ.դ Ա. Կոզմոյան, պ.գ.թ. Ռ. Ղազարյան, պ.գ.թ. Ք. Կոստիկյան, պ.գ.թ. Գ. Իսկանդարյան, պ.գ.թ. Բ. Մաիլյան, պ.գ.թ. Ա. Փաշայան, պ.գ.թ. Ա. Գասպարյան, Ա. Հովհաննիսյան, Հ. Հմայակյան, Կ. Սահակյան): Մագիստրատուրայում ուսանելու ընթացքում ուսանողները կստանան խորացված և համակարգված գիտելիքներ Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրների և ժողովուրդների հին, միջնադարյան, նոր և նորագույն շրջանների պատմության, մշակույթի, կրոնի վերաբերյալ: Հին Արևելքի պատմության և հինարևելյան դիցաբանության հիմնահարցերը ուսանողի մոտ ամբողջական կդարձնեն Մերձավոր և Միջին Արևելքի` որպես քաղաքակրթության բնօրրանի մասին պատկերացումները: Ուսանողը նաև խորացված գիտելիքներ կստանա ժամանակակից Թուրքիայի, Իրանի, Արաբական երկրների պատմության, քաղաքականության, տարածաշրջանային, միջազգային հարաբերությունների կարևորագույն հարցերի վերաբերյալ:

Մագիստրոսական ավարտական աշխատանքի թեմաները կհաստատվեն ուսումնառության առաջին կիսամյակում: Մագիստրանտներին հնարավորություն է ընձեռվում ազատ ընտրություն կատարել մագիստրոսական ավարտական աշխատանքների թեմաներ ընտրելու հարցում: Թեմաներ կարելի է ընտրել ոչ միայն զուտ արևելագիտական ուղղվածությամբ, այլ նաև Համաշխարհային պատմության, միջազգային հարաբերությունների կարևորագույն հիմնահարցերի շուրջ: ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտում են աշխատում և մագիստրատուրայում են դասավանդում այդ բնագավառի լավագույն մասնագետները, որոնք կօգնեն մագիստրանտներին իրենց մագիստրոսական աշխատանքները պատշաճ կերպով իրականացնել:
Ընդունելության համար արևելյան լեզուների իմացությունը, մասնավորապես` թուրքերեն, պարսկերեն կամ արաբերեն, ցանկալի է, սակայն` ոչ պարտադիր:
ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի «Արևելագիտություն» մասնագիտության գծով մագիստրատուրայում դասավանդվող մի քանի դասընթացների (պարտադիր և կամընտրական) ցանկը`

• Հին աշխարհի պատմության տեսություն
• Հին արևելյան առասպելաբանություն և դիցաբանություն
• Միջին դարերի պատմության տեսություն
• Իսլամական քաղաքակրթության ուրվագծեր
• Քրիստոնյա Արևելքի պատմության և աղբյուրագիտության ներածություն
• Բյուզանդիայի պատմության հիմնահարցեր
• Կովկասագիտության ներածություն
• Օսմանյան կայսրության պատմության հիմնահարցեր
• Մասնագիտական երկրի պատմության աղբյուրագիտություն (թուրքական, արաբական, իրանական աղբյուրներ)
• Արաբա-թուրքական հարաբերությունները 1907-1918 թթ.
• Արաբական երկրների պայքարը անկախության նվաճման համար (1918-1946 թթ.)
• Արաբական երկրների պատմության հիմնահարցերը (XX դարի վերջ - XXI դարի սկիզբ)
• Իրանի պատմության հիմնահարցեր (նոր շրջան)
• Իրանի պատմության հիմնահարցեր (նորագույն շրջան)
• Իրանի Իսլամական Հանրապետության հարաբերությունները տարածաշրջանի երկրների հետ
• Թուրքիայի հանրապետության պատմության հիմնահարցեր
• Համաշխարհայնացման գործընթացը. քաղաքական ասպեկտ
• Տարածաշրջանային աշխարհաքաղաքականության հիմնահարցեր


ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի «Արևելագիտություն» մասնագիտությամբ մագիստրատուրան հնարավորություն կընձեռի ուսանողին գնահատել պատմական գործընթացների օրինաչափությունները և առանձնահատկությունները Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներում, մեկնաբանել այդ երկրների աշխարհագրական, ժողովրդագրական և հասարակական-քաղաքական բնութագրերը, ինչպես նաև Արևելք-Արևմուտք պատմամշակութային առնչությունները: Մագիստրանտը կհետազոտի այդ երկրների ժողովուրդների նյութական և հոգևոր մշակույթի հիմնական առանձնահատկությունները, իսլամի և ավանդական այլ կրոնների, դրանց հիմնական ուղղությունների պատմությունը, կհասկանա դրանց դերը հասարակական ինստիտուտների կայացման և գործունեության մեջ: Մագիստրանտը կարող է անկախ աշխատել և' տեսական, և' կիրառական ասպարեզներում, ունակ կլինի իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական, կրթական, մշակութային, վերլուծական ոլորտներում: Մագիստրանտը հնարավորություն կստանա ուսումը շարունակել բարձրագույն կրթության երրորդ մակարդակում` ասպիրանտուրայում, արևելագիտության, համաշխարհային պատմության, միջազգային հարաբերությունների բնագավառներում:

Դասընթացներն առկա ուսման կարգով են և կազմակերպվում են շաբաթական եռօրյա գրաֆիկով: Դասընթացների մի մասը կանցկացվի ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտում (Մ.Բաղրամյան 24/4, 11-րդ հարկ): Այստեղ ուսանողները կարող են օգտվել Ինստիտուտի արևելագիտական ուղղվածությամբ գրադարանից և խորհրդակցել Ինստիտուտի տարբեր բաժինների գիտաշխատողների հետ:
Դասընթացները կսկսվեն սեպտեմբերի կեսից: Ուսման ավարտին ուսանողներին շնորհվելու է Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի և Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության կողմից հավատարմագրված` միջազգային չափանիշների համապատասխան, արևելագիտության մագիստրոսի գիտական աստիճան:
Մագիստրատուրայում Արևելագիտություն մասնագիտությամբ ուսման վճարը կազմում է տարեկան 300.000 դրամ:

Ընդունելության հարցաշարը `

1. Իսլամի առաջացումը և Արաբական խալիֆայության կազմավորումը:
2. Սուննիական և շիական ուղղությունները իսլամում:
3. Արաբական խալիֆայությունը Օմայան և Աբբասյան հարստությունների օրոք:
4. Մերձավոր Արևելքի արաբական երկրները Առաջին համաշախարհային պատերազմի տարիներին:
5. Արաբական երկրները Առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո. մանդատային համակարգը:
6. Իսրայել պետության ստեղծումը, արաբա-իսրայելական պատերազմները: Պաղեստինի հիմնախնդիրը:
7. Քաղաքացիական պատերազմները Լիբանանում:
8. Հայաստանի Հանրապետության միջպետական հարաբերությունները արաբական երկրների հետ (1991-2012 թթ.):
9. Օսմանյան պետության առաջացումը:
10. Օսմանյան պետության նվաճողական քաղաքականությունը 14-17-րդ դարերում:
11. Օսմանյան կայսրության ճգնաժամը և թուլացումը 18-րդ դարում:
12. Ռուս-թուրքական 1877-1878 թթ. պատերազմը, Սան Ստեֆանոյի պայմանագիրը և Բեռլինի վեհաժողովը:
13. 1908 թ. երիտթուրքական հեղափոխությունը:
14. Օսմանյան կայսրությունն Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին:
15. Հայոց ցեղասպանությունը:
16. Սևրի և Լոզանի պայմանագրերը:
17. Քեմալական շարժումը: Թուրքական հանրապետության ստեղծումը և Աթաթուրքի բարենորոգումները:
18. Թուրքիան Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին:
19. Թուրքիայի անդամակցությունը Արևմտյան դաշինքին: Բանակի դերը Թուրքիայում:
20. Թուրքիայի քաղաքականությունը Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ 1991-2012 թթ.:
21. Սեֆյան պետության կազմավորումը:
22. Իրանը շահ Աբբաս I-ի օրոք:
23. Նադիր շահի ներքին և արտաքին քաղաքականությունը:
24. Ռուս-պարսկական առաջին և երկրորդ պատերազմները:
25. Իրանը Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին:
26. 1921 թ. ռազմական հեղաշրջումը Իրանում:
27. Իրանը Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին:
28. «Սպիտակ» հեղափոխությունն Իրանում:
29. 1978-1979 թթ. հակամիապետական հեղափոխությունը Իրանում և Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջացումը:
30. Իրանա-իրաքյան պատերազմը:
31. Հայաստան-Իրան հարաբերությունները 1991-2012 թթ.:

Ընդունելության մրցույթին կարող են մասնակցել ՀՀ պետական բուհերի և ոչ պետական բուհերի հավատարմագրված մասնագիտությունների շրջանավարտները (բակալավր, դիպլոմավորված մասնագետ, մագիստրոս):

Դիմորդները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

- բարձրագույն կրթության դիպլոմի և միջուկի պատճենները,
- քաղվածք աշխատանքային գրքույկից կամ զինվորական գրքույկից,
- անձնագրի պատճեն,
- երեք լուսանկար (3x4 չափի):

Փաստաթղթերը դիմորդը ներկայացնում է անձամբ:

Դիմումների ներկայացումից հետո դիմորդները պետք է անցնեն հարցազրույց:

Դիմել՝ Երևան, Մ. Բաղրամյան 24դ, 2-րդ հարկ,
ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն (ԳԱԱ հիմնարար գիտական գրադարանի մասնաշենք), հեռախոս՝ 010-52-48-12, էլ.փոստ՝ info@isec.am


ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի «Արևելագիտություն» մասնագիտությամբ մագիստրատուրայի ամբիոնի վարիչ, ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի փոխտնօրեն` պ.գ.թ., դոցենտ Ռ. Ղազարյան (բջջ. հեռ.` 055-97-22-77, աշխ. հեռ.` 010-56-52-11, e-mail: rghazaryan@orient.sci.am):

. title=
Copyright © 2008-2022; The Institute of Oriental Studies.All rights reserved.
The website was developed under the sponsorship of Rouben Karapetyan, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Armenia in the Arab Republic of Egypt.
Designed by G.Pashayan
Coding by G.Petrosyan (CLN)