ՀԱՅ ENG РУС
Մեր մասին
Տնօրեն
Ինստիտուտի գրադարան և հրապարակումներ
Նորություններ
Հայտարարություններ
Արևելագիտությունը Հայաստանում
Երիտասարդ արևելագետ
Գիտական խորհուրդ
Ասպիրանտուրա և մագիստրատուրա
Միջազգային կապեր
Կապ մեզ հետ
Ասպիրանտուրա և մագիստրատուրա
ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱՐԵՎԵԼԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ


ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

2018


ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի «Արևելագիտություն» մասնագիտությամբ մագիստրատուրան իր աշխատանքներն է սկսել 2008 թ.-ից: Մագիստրատուրայի դասընթացները և ծրագրերը հաստատված են ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի գիտական խորհրդի կողմից: Մագիստրատուրայում դասավանդում են ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատողներ, որոնք լայնորեն ճանաչված են ոչ միայն ՀՀ-ում, այլ նաև արտերկրում (ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Ռ. Սաֆրաստյան, պ.գ.դ. Ա. Քոսյան, պ.գ.դ. Ա. Բոզոյան, բ.գ.դ Ա. Կոզմոյան, պ.գ.թ. Ռ. Ղազարյան, պ.գ.թ. Գ. Մարգարյան, պ.գ.թ. Գ. Իսկանդարյան, պ.գ.թ. Լ. Հարությունյան, պ.գ.թ. Ա. Փաշայան, պ.գ.թ. Ա. Գասպարյան, պ.գ.թ. Հ. Հմայակյան, պ.գ.թ. Ն. Նավասարդյան, պ.գ.թ. Ք. Մելքոնյան, պ.գ.թ. Գ. Մխիթարյան, Ա. Հովհաննիսյան, Տ. Մանուկյան, Կ. Սահակյան): Մագիստրատուրայում ուսանելու ընթացքում ուսանողները կստանան խորացված և համակարգված գիտելիքներ Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրների և ժողովուրդների հին, միջնադարյան, նոր ու նորագույն շրջանների պատմության, մշակույթի, կրոնի վերաբերյալ: Հին Արևելքի պատմության և հինարևելյան դիցաբանության հիմնահարցերը ուսանողի մոտ ամբողջական կդարձնեն Մերձավոր և Միջին Արևելքի` որպես քաղաքակրթության բնօրրանի մասին պատկերացումները: Ուսանողը նաև խորացված գիտելիքներ կստանա ժամանակակից Թուրքիայի, Իրանի, Արաբական երկրների պատմության, քաղաքականության, տարածաշրջանային, միջազգային հարաբերությունների կարևորագույն հարցերի վերաբերյալ:
Մագիստրոսական ավարտական աշխատանքի թեմաները կհաստատվեն ուսումնառության առաջին կիսամյակում: Ուսանողներին հնարավորություն է ընձեռվում ազատ ընտրություն կատարել մագիստրոսական ատենախոսությունների թեմաները ընտրելիս: Թեմաներ կարելի է ընտրել ոչ միայն զուտ արևելագիտական ուղղվածությամբ, այլ նաև Համաշխարհային պատմության, միջազգային հարաբերությունների կարևորագույն հիմնահարցերի շուրջ: ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտում աշխատում և մագիստրատուրայում դասավանդում են այդ բնագավառի լավագույն մասնագետները, որոնք կօգնեն ուսանողներին իրենց մագիստրոսական աշխատանքները պատշաճ կերպով իրականացնել:
ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի «Արևելագիտություն» մասնագիտության գծով մագիստրատուրայում դասավանդվող մի քանի դասընթացների (պարտադիր և կամընտրական) ցանկը`

• Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրների և ժողովուրդների պատմության հիմնահարցեր
• Հին աշխարհի պատմության տեսություն
• Հին արևելյան առասպելաբանություն և դիցաբանություն
• Միջին դարերի պատմության տեսություն
• Իսլամական քաղաքակրթության ուրվագծեր
• Քրիստոնյա Արևելքի պատմության և աղբյուրագիտության ներածություն
• Բյուզանդիայի պատմության հիմնահարցեր
• Կովկասագիտության ներածություն
• Օսմանյան կայսրության պատմության հիմնահարցեր
• Արաբա-թուրքական հարաբերությունները 1907-1918 թթ.
• Արաբական երկրների պայքարը անկախության նվաճման համար (1918-1969 թթ.)
• Արաբական երկրների պատմության հիմնահարցերը (XX դարի վերջ - XXI դարի սկիզբ)
• Իրանի պատմության հիմնահարցեր (նոր շրջան)
• Իրանի պատմության հիմնահարցեր (նորագույն շրջան)
• Իրանի Իսլամական Հանրապետության հարաբերությունները տարածաշրջանի երկրների հետ
• Թուրքիայի Հանրապետության պատմության հիմնահարցեր
• Համաշխարհայնացման գործընթացը. քաղաքական ասպեկտ
• Տարածաշրջանային աշխարհաքաղաքականության հիմնահարցեր
• Կասպիական տարածաշրջանը միջազգային հարաբերությունների համատեքստում
• Քրդական հիմնախնդիրը Մերձավոր Արևելքում
• Էթնոդավանական իրավիճակը Արաբական երկրներում (20-րդ դ. - 21-րդ դ. սկիզբ)

ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի «Արևելագիտություն» մասնագիտությամբ մագիստրատուրան հնարավորություն կընձեռի ուսանողին գնահատել պատմական գործընթացների օրինաչափությունները և առանձնահատկությունները Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներում, մեկնաբանել այդ երկրների աշխարհագրական, ժողովրդագրական և հասարակական-քաղաքական բնութագրերը, ինչպես նաև Արևելք-Արևմուտք պատմամշակութային առնչությունները: Ուսանողը կհետազոտի այդ երկրների ժողովուրդների նյութական և հոգևոր մշակույթի հիմնական առանձնահատկությունները, իսլամի և ավանդական այլ կրոնների, դրանց հիմնական ուղղությունների պատմությունը, կհասկանա դրանց դերը հասարակական ինստիտուտների կայացման և գործունեության մեջ: Ուսանողը կարող է անկախ աշխատել և' տեսական, և' կիրառական ասպարեզներում, ունակ կլինի իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական, կրթական, մշակութային, վերլուծական ոլորտներում: Ուսանողը հնարավորություն կստանա ուսումը շարունակել բարձրագույն կրթության երրորդ մակարդակում` ասպիրանտուրայում` արևելագիտություն, համաշխարհային պատմություն մասնագիտություններով:
Ամբիոնը Էրազմուս ծրագրի շրջանակներում ուսանողների փոխանակման պայմանագիր է կնքել Իտալիայի Բոլոնիայի համալսարանի Պատմության և մշակույթի ֆակուլտետի հետ:
Դասընթացներն առկա ուսման կարգով են և կազմակերպվում են շաբաթական եռօրյա գրաֆիկով: Դասընթացների մեծ մասը կանցկացվի ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտում (Մ. Բաղրամյան 24/4, 11-րդ հարկ): Այստեղ ուսանողները կարող են օգտվել Ինստիտուտի արևելագիտական ուղղվածությամբ Հանրապետությունում ամենամեծ գրադարանից և խորհրդակցել Ինստիտուտի տարբեր բաժինների գիտաշխատողների հետ:
Դասընթացները կսկսվեն սեպտեմբերի կեսից: Ուսման ավարտին ուսանողներին շնորհվելու է Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի և Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության կողմից հավատարմագրված` միջազգային չափանիշների համապատասխան, արևելագիտության մագիստրոսի գիտական աստիճան:

Ընդունելության հարցաշարը `
1. Իսլամի առաջացումը և Արաբական խալիֆայության կազմավորումը:
2. Սուննիական և շիական ուղղությունները իսլամում:
3. Արաբական խալիֆայությունը Օմայան և Աբբասյան հարստությունների օրոք:
4. Մերձավոր Արևելքի արաբական երկրները Առաջին համաշախարհային պատերազմի տարիներին:
5. Արաբական երկրները Առաջին աշխարհամարտից հետո. մանդատային համակարգը:
6.Իսրայել պետության ստեղծումը, արաբա-իսրայելական պատերազմները: Պաղեստինի հիմնախնդիրը:
7. Քաղաքացիական պատերազմները Լիբանանում:
8.ՀՀ միջպետական հարաբերությունները արաբական երկրների հետ (1991-2016 թթ.):
9. Օսմանյան պետության առաջացումը:
10. Օսմանյան պետության նվաճողական քաղաքականությունը 14-17-րդ դարերում:
11.Օսմանյան կայսրության ճգնաժամը և թուլացումը 18-19-րդ դարերում:
12. Ռուս-թուրքական 1877-1878 թթ. պատերազմը, Սան Ստեֆանոյի պայմանագիրը և Բեռլինի վեհաժողովը:
13. 1908 թ. երիտթուրքական հեղաշրջումը:
14.Օսմանյան կայսրությունն Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին:
15. Հայոց ցեղասպանությունը:
16. Սևրի և Լոզանի պայմանագրերը:
17. Քեմալական շարժումը: Թուրքական հանրապետության ստեղծումը և Աթաթուրքի բարենորոգումները:
18. Թուրքիան Երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին:
19. Թուրքիայի անդամակցությունը Արևմտյան դաշինքին: Բանակի դերը Թուրքիայում:
20. Թուրքիայի քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ 1991-2016 թթ.:
21. Սեֆյան պետության կազմավորումը:
22. Իրանը շահ Աբբաս I-ի օրոք:
23. Նադիր շահի ներքին և արտաքին քաղաքականությունը:
24. Ռուս-պարսկական առաջին և երկրորդ պատերազմները:
25. Իրանը Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին:
26. 1921 թ. ռազմական հեղաշրջումը Իրանում:
27.Իրանը Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին:
28. «Սպիտակ» հեղափոխությունն Իրանում:
29. 1978-1979 թթ. հակամիապետական հեղափոխությունը Իրանում և Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջացումը:
30. Իրանա-իրաքյան պատերազմը:
31. Հայաստան-Իրան հարաբերությունները 1991-2016 թթ.:

Գրականություն
1. Հովհաննիսյան Ն.Հ., Արաբական երկրների պատմություն, Երևան, I-IV հատորներ, Երևան, 2003-2007:
2. Բայբուրդյան Վ.Ա., Իրանի պատմություն (հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը), Երևան, 2005:
3. Բայբուրդյան Վ.Ա., Օսմանյան կայսրության պատմություն, Երևան, 2011:
4. Բայբուրդյան Վ.Ա., Իսլամ, Երևան, 2016:
5. Թուրքիայի Հանրապետության պատմություն (պատ. խմբ.՝ Ռ. Սաֆրաստյան), Երևան, 2014:
6. Հայաստանի հարակից երկրների պատմություն, Երևան, հատոր I, II, 2013, 2016:
7. Սաֆրաստյան Ռ.Ա., Օսմանյան կայսրություն. ցեղասպանության ծրագրի ծագումնաբանությունը, Երևան, 2009:
8. Кальвокоресси П., Мировая политика после 1945 года, Москва, 2000.
9. Миллер А.Ф., Очерки новейшей истории Турции, Москва-Ленинград, 1948.
10. Dilip Hiro, The Essential Middle East. A Comprehensive Guide, New York, 2003.

Ընդունելության մրցույթին կարող են մասնակցել ՀՀ պետական բուհերի և ոչ պետական բուհերի հավատարմագրված մասնագիտությունների շրջանավարտները (բակալավր, դիպլոմավորված մասնագետ, մագիստրոս):
Դիմորդները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
- բարձրագույն կրթության դիպլոմի և միջուկի պատճենները,
- քաղվածք աշխատանքային գրքույկից կամ զինվորական գրքույկից,
- անձնագրի պատճենը,
- երեք լուսանկար (3x4 չափի):
Փաստաթղթերը դիմորդը ներկայացնում է անձամբ:
Դիմումների ներկայացումից հետո դիմորդները պետք է անցնեն հարցազրույց:

Ուսման վճարը կազմում է տարեկան 350․000 դրամ։

Դիմել՝ Երևան, Մ. Բաղրամյան 24դ, 2-րդ հարկ,
ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն (ԳԱԱ հիմնարար գիտական գրադարանի մասնաշենք), հեռախոս՝ 010-52-48-12, էլ.փոստ՝ info@isec.am


ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի «Արևելագիտություն» մասնագիտությամբ մագիստրատուրայի ամբիոնի վարիչ, ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի փոխտնօրեն` պ.գ.թ., դոցենտ Ռ. Ղազարյան
(բջջ. հեռ.` 055-97-22-77, աշխ. հեռ.` 010-56-52-11,
e-mail: rghazaryan@orient.sci.am):


Մասնագիտական խորհուրդ ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկ

1. Դիմում կամ պաշտոնական գրություն (1 օրինակ):
Դիմումը կամ պաշտոնական գրությունը` ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտում գործող 006 «Համաշխարհային պատմություն» մասնագիտական խորհրդի նախագահ, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Ռ. Սաֆրաստյանի անունով:

2. Կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ (2 օրինակ):
Թերթիկներ կարելի է ձեռք բերել յուրաքանչյուր գրախանութում: Լրացված թերթիկները պետք է ստորագրված լինեն ասպիրանտի կամ հայցորդի կողմից և հաստատված համապատասխան ԲՈՒՀ-ի, գիտական կենտրոնի գիտ.քարտուղարի կողմից, կամ կարող են հաստատված լինել հիմնական աշխատավայրում:

3. Բարձրագույն կրթության դիպլոմի պատճեն (մագիստրոսական դիպլոմ) կամ թեկնածուի գիտական աստիճանը (դոկտորական ատենախոսության պաշտպանության համար) հավաստող վկայագրի պատճեն (1 օրինակ):
Արտասահմանցի ասպիրանտները պետք է ներկայացնեն իրենց դիպլոմները` վավերացված և թարգմանված:
Օտարերկրյա բարձրագույն կրթության դիպլոմի առկայության դեպքում գործերի հետ ներկայացնել նաև դիպլոմի վավերականությունը և համապատասխան որակավորումը հավաստող գրություն` ՀՀ ակադեմիական փոխճանաչման և շարժունության ազգային տեղեկատվական կենտրոնից (National Information Center for Academic Recognition and Mobility/ (հասցե - ք. Երևան, 0002, Ամիրյան փ. 27, հեռ. (+374 10) 53 09 04, էլ. փոստ: armENIC@cornet.am):

4. Տեղեկանք քննության (մասնագիտական՝ Համաշխարհային պատմություն և Պատմություն) հանձնման մասին (կնքված և հաստատված,1 օրինակ):

5. Ատենախոսության թեմայով հրատարակված աշխատությունների ցուցակ (1 օրինակ, աղյուսակների տեսքով): Ցուցակը պետք է ստորագրված լինի ասպիրանտի կամ հայցորդի կողմից և հաստատված լինի համապատասխան ԲՈՒՀ-ի կամ գիտական կենտրոնի գիտ.քարտուղարի կողմից:
Ցուցակում տեղ գտած աշխատությունները պետք է ընդգրկեն ամբողջ ատենախոսությունը, յուրաքանչյուր գլխի վերաբերյալ պետք է լինի հրատարակված աշխատություն:
Ժողովածուները կամ պարբերականները, որտեղ հրատարակվել են ներկայացված հոդվածները, պետք է ներառված լինեն ՀՀ ԲՈՀ-ի հաստատած գիտական հրատարակությունների ցանկում:


6. Համահեղինակներով տպագիր աշխատանքների առկայության դեպքում անհրաժեշտ է կցել փաստաթուղթ, որտեղ պետք է նշվի հայցորդի կամ ասպիրանտի մասնաբաժինը համատեղ աշխատանքում և փաստաթուղթը պետք է հաստատված լինի համապատասխան ԲՈՒՀ-ի կամ գիտական կենտրոնի գիտ.քարտուղարի կողմից:

7. Քաղվածք ատենախոսության թեմայի հաստատման որոշումից (2 օրինակ):
Եթե ատենախոսության թեման վերահաստատվել է, կամ փոխվել է ասպիրանտի կամ հայցորդի գիտական ղեկավարը և նշանակվել նոր գիտական ղեկավար, հարկավոր է ներկայացնել նաև այդ փոփոխությունների վերաբերյալ համապատասխան նիստերի արձանագրությունների քաղվածքները:

Հաստատված ատենախոսության թեմաները պետք է համապատասխանեն ՀՀ ԲՈՀ-ի 006 «Համաշխարհային պատմություն» մասնագիտական խորհրդի մասնագիտություններին` Համաշխարհային պատմություն (Է.00.02), պատմագրություն և աղբյուրագիտություն (Է.00.05):

8. Ատենախոսության թեման հաստատած հիմնարկի եզրակացություն (2 օրինակ): Եզրակացության մեջ պետք է նշվեն նաև քննարկման մասնակիցների գիտական աստիճանները: Փաստաթուղթը պետք է հաստատված լինի համապատասխան ԲՈՒՀ-ի կամ գիտական կենտրոնի գիտ.քարտուղարի կողմից:

9.Ատենախոսություն (5 օրինակ, տպագիր, կազմված` ՀՀ ԲՈՀ-ին, հիմնարկի գրադարանին, առաջատար կազմակերպությանը և պաշտոնական ընդդիմախոսներին ուղարկելու համար):
Ատենախոսության օրինակները ներկայացվում են հայցորդի կամ ասպիրանտի ստորագրությամբ` տիտղոսաթերթի վրա, ազգանվան կողքին:
Ատենախոսությունները կազմելու համար հարկավոր է պահպանել ՀՀ ԲՈՀ-ի` թեկնածուական կամ դոկտորական ատենախոսությանը ներկայացվող պահանջները (տե'ս www.boh.am/ցուցումներ/ատենախոսության ձևավորման պահանջները):

10. Անձնագրի հիմնական էջերի պատճենները (անձնագրի վավերականության ժամկետը չպետք է անցած լինի):

11. Ինքնակենսագրություն (կես էջի սահմաններում):

12. Որակավորման գործի հետ ներկայացնել նաև ատենախոսության վերջնական և սեղմագրի նախնական էլեկտրոնային տարբերակները: CD-ն ներկայացնել իր տուփով:
Ատենախոսության վերջնական էլեկտրոնային տարբերակը պետք է լիովին համապատասխանի ներկայացված տպագիր ատենախոսությանը: Ատենախոսության էլեկտրոնային տարբերակը ներկայացնել միայն Microsoft Word 2003 ծրագրով, Unicode, հայերենը՝ GHEA grapalat տառատեսակով:
Ատենախոսության էջում լինի 28-30 տող: Էջերը պետք է ունենան լուսանցքներ՝ ձախից՝ 30 մմ, վերևից՝ 20 մմ, աջից՝ 10 մմ, ներքևից՝ 25 մմ: Ատենախոսության գլուխների անվանումները պետք է լինեն մեծատառերով և սկսվեն նոր էջից: Ատենախոսության բոլոր էջերը, ներառյալ լուսաբանող նկարները, աղյուսակները, հավելվածը և այլն, համարակալվում են: Տիտղոսաթերթը համարվում է առաջին էջ, որի վրա համարը չի դրվում: Թեկնածուական ատենախոսության համար ընդունելի է 100-150 էջ, իսկ դոկտորական ատենախոսության համար՝ 200-300 էջ ծավալը՝ առանց հավելվածների: Հասարակական գիտությունների համար նշված ծավալները կարող են ավելանալ 30 %-ի չափով: Առաջաբանը կարող է լինել 5-15 էջերի սահմաններում: Գրականության ցանկը կարելի է ներկայացնել կամ այբբենական կարգով՝ նշելով հղումների համարները տեքստում, կամ համարակալված ըստ ատենախոսության մասերի հղումների: Ցանկում աղբյուրները պետք է ընդգրկեն՝ հեղինակի/ների/ ազգանունը և անվան առաջին տառը, նյութերի լրիվ անվանումը, հրատարակության տվյալները /տեղը, հրատարակչությունը, քաղաքը, տարեթիվը, հատորը, էջերը/: Տեղեկատվական պաշտոնական, այդ թվում՝ էլեկտրոնային աղբյուրների, հաշվետվությունների, հրահանգների, հեղինակային իրավունքի արտոնագրերի, պատենտների դեպքում ներկայացվում են լրիվ տվյալները: Աղբյուրները բերվում են բնօրինակի լեզվով: Ատենախոսության էջերում ուղղումներ չեն թույլատրվում:
Սեղմագրի էլեկտրոնային տարբերակը կազմելու համար տե’ս www.boh.am/ցուցումներ/սեղմագրի ձևավորման պահանջները:

13. Ատենախոսության գործին կցել ատենախոսության վերաբերյալ հրատարակված հոդվածների պատճենները: Դրանք ներկայացնել համապատասխան ժողովածուի տիտղոսաթերթի և բովանդակության պատճենահանված էջերով:

Ատենախոսության պաշտպանության գործընթացի, ինչպես նաև փաստաթղթերի վերաբերյալ դիմել ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտ (ք. Երևան, Մ. Բաղրամյան 24/4, 10-րդ հարկ, հեռ. 093-58-78-09), գիտքարտուղար, պ.գ.թ. Գ. Մարգարյանին` միայն երեքշաբթի և ուրբաթ օրերին, ժամը 14:00-16:00:

Փաստաթղթերը ներկայացնել ամբողջական փաթեթով, թղթապանակի մեջ:


ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտում գործող ԲՈՀ-ի
006 «Համաշխարհային պատմություն», «միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտական խորհրդի կազմը


Ժամկետը՝ մինչև 2018 թ. դեկտեմբերի 31:


1. Սաֆրաստյան Ռուբեն Արամի (նախագահ) - պ.գ.դ., Է.00.02
2. Ստեփանյան Ալբերտ Անդրանիկի (նախագահի տեղակալ) - պ.գ.դ., Է.00.02,
3. Մարգարյան Գոռ Արարատի (գիտքարտուղար) - պ.գ.թ., Է.00.02
4. Բայբուրդյան Վահան Առաքելի - պ.գ.դ., Է.00.02
5. Խառատյան Ալբերտ Արմենակի - պ.գ.դ., Է.00.02
6. Խուդինյան Գևորգ Սարգսի - պ.գ.դ., Է.00.02
7. Հակոբյան Ալեքսան Հակոբի - պ.գ.դ., Է.00.02
8. Շիրինյան Լևոն Ղազարի - ք.գ.դ., ԻԳ.00.02
9. Քոսյան Արամ Վաղարշակի - պ.գ.դ., Է.00.02ՀՀ ԳԱԱ ԱՐԵՎԵԼԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ

“Համաշխարհային պատմություն” մասնագիտության գծով քննության

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր

Հին աշխարհի պատմություն
1. Շումերական քաղաք-պետությունների առաջացումը և զարգացումը
2. Ասորեստանյան Նոր տերությունը մ.թ.ա. VIII-VII դդ.
3. Նոր բաբելոնյան տերությունը
4. Եգիպտական Նոր թագավորությունը: Ռամզես II
5. Խեթական տերությունը մ.թ.ա. XIV-XIII դդ
6. Աքեմենյան տերությունը
7. Հույն-պարսկական պատերազմները
8. Ալեքսանդր Մակեդոնացու արշավանքները և «համաշխարհային» տերության ստեղծումը
9. Սելևկյան տերությունը
10. Հնդկաստանը Մաուրյան հարստության շրջանում (մ.թ.ա. IV-II դդ.): Աշոկա տիրակալ
11. Չինաստանը մ.թ.ա. IV - III դդ.: Ցին Շի Հուանդի
12. Պարթևական պետությունը
13. Հռոմեական կայսրությունը I - II դդ.
14. Քրիստոնեական կրոնի առաջացումը և տարածումը
15. Հռոմեական կայսրության մասնատումն ու անկումը

Միջին դարերի պատմություն
16. Սասանյան տերությունը
17. Բյուզանդական կայսրությունը Հուստինիանոս I-ի օրոք
18. Իսլամի առաջացումը: Արաբական խալիֆայությունը VII-XIII դդ.
19. Կարլոս Մեծի կայսրությունը
20. Բյուզանդիան Հայկական (Մակեդոնական) հարստության օրոք
21. Սելջուկ-թյուրքերի արշավանքները: Իկոնիայի (Ռումի) սուլթանությունը
22. Վրաց թագավորությունը XI-XIII դարերում և հայ-վրացական փոխհարաբերությունները
23. Խաչակրաց արշավանքները. նրանց նպատակներն ու հետևանքները
24. Մոնղոլ-թաթարական արշավանքները և մոնղոլական տերության ստեղծումը
25. Հարյուրամյա պատերազմը
26. Օսմանյան պետության առաջացումը և նվաճողական քաղաքականությունը XIV - XV դդ.
27. Ռեֆորմացիան: Մարտին Լյութեր
28. Սեֆյան տերությունը: Շահ Աբբաս I
29. XVII դարի անգլիական հեղափոխությունը: Օլիվեր Կրոմվել
30. Պետրոս I-ի բարենորոգումները: Ռուսաստանյան կայսրության ստեղծումը

Նոր շրջանի պատմություն
31. ԱՄՆ պետության առաջացումը: Ջորջ Վաշինգտոն
32. 1789 թ. Ֆրանսիական մեծ հեղափոխությունը: Մաքսիմիլիան Ռոբեսպիեռ
33. Նապոլեոն Բոնապարտ: Ֆրանսիական կայսրությունը 1804-1815 թթ.
34. Ռուս-պարսկական պատերազմները (1804 - 1813 թթ., 1826-1828 թթ.): Գյուլիստանի և Թուրքմենչայի պայմանագրերը
35. Քաղաքացիական պատերազմը ԱՄՆ-ում (1861-1865 թթ.): Աբրահամ Լինքոլն
36. Իտալիայի միավորումը (1859 - 1871 թթ.): Ջուզեպպե Գարիբալդի
37. Ֆրանս-պրուսական պատերազմը (1870 - 1871 թթ.): Գերմանական կայսրության ստեղծումը: Օտտո ֆոն Բիսմարկ
38. Ռուս-թուրքական 1877-1878 թթ. պատերազմը: Սան-Ստեֆանոյի պայմանագիրը: Բեռլինի վեհաժողովը
39. Արաբական երկրների ազգային-մշակութային զարթոնքը՝ Նահդա
40. 1905-1911 թթ. սահմանադրական շարժումն Իրանում
41. 1908 թ. երիտթուրքական հեղաշրջումը: Օսմանյան հպատակ ժողովուրդների դիրքորոշումը
42. Առաջին համաշխարհային պատերազմի պատճառները և սկիզբը
43. Օսմանյան կայսրությունը առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին: Հայոց ցեղասպանությունը
44. 1917 թ. Փետրվարյան և Հոկտեմբերյան հեղափոխությունները Ռուսաստանում
45. Առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտը և հետևանքները

Նորագույն պատմություն
46. Քաղաքացիական պատերազմը Ռուսաստանում (1918 - 1922 թթ.): Խորհրդային Միության ստեղծումը
47. Քեմալական շարժումը: Թուրքիայի Հանրապետության առաջացումը (1923 թ.)
48. 1921 թ. ռազմական հեղաշրջումը Իրանում: Ղաջարների հարստության տապալումը և Փեհլևի հարստության հաստատումը
49. Ֆաշիստական վարչակարգը Իտալիայում 1922-1939 թթ.: Բենիտո Մուսսոլինի
50. Նացիստական վարչակարգի հաստատումը Գերմանիայում (1933 թ.): Ադոլֆ Հիտլեր
51. ԱՄՆ-ը XX դ. 30-ական թթ.: Նախագահ Ֆ. Ռուզվելտի «Նոր կուրսը»
52. Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի պատճառները և սկիզբը
53. Խորհրդային Միության Հայրենական մեծ պատերազմը
54. Հնդկաստանի անկախացումը 1947 թ.: Մահաթմա Գանդի և Ջավահարլալ Ներու
55. Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության ստեղծումը (1949 թ.): Մաո Ցզեդուն
56. 1952 թ. հեղափոխությունը Եգիպտոսում: Գամալ Աբդել Նասեր
57. Արաբա-իսրայելական 1948 և 1967 թթ. պատերազմները: Պաղեստինյան հիմնախնդիրը
58. Ազգային-ազատագրական շարժումներն Արաբական Արևելքում 1940-60-ական թթ.
59. Ռազմական հեղաշրջումները Թուրքիայի Հանրապետությունում
60. 1978-1979 թթ. հեղափոխությունը Իրանում և Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջացումը: Այաթոլլահ Խոմեյնի

Միջազգային հարաբերություններ
61. Վեստֆալյան համակարգի առաջացումը
62. Վիեննայի վեհաժողովը (1814 - 1815 թթ.) և Սրբազան դաշինքի ստեղծումը
63. Հայկական հարցը որպես Արևելյան հարցի բաղկացուցիչ մաս
64. Անտանտի ռազմաքաղաքական դաշինքի կազմավորումը
65. Փարիզի խաղաղության վեհաժողովը (1919-1920 թթ.): Վերսալ-Վաշինգտոնյան համակարգը
66. Ազգերի լիգայի ստեղծումը և գործունեությունը
67. Սևրի և Լոզանի պայմանագրերը
68. Նոր աշխարհամակարգի ձևավորումը Մերձավոր Արևելքում Առաջին աշխարհամարտից հետո: Մանդատային համակարգը
69. Հակահիտլերյան դաշինքի կազմավորումը: Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտը: Պոտսդամի խորհրդաժողովը
70. Միավորված ազգերի կազմակերպությունը. նպատակները, կառուցվածքը և խնդիրները
71. Սառը պատերազմը: ՆԱՏՕ-ի ռազմա-քաղաքական դաշինքի և Վարշավայի պայմանագրի կազմակերպության ստեղծումը
72. Ինտեգրացիոն գործընթացները Արևմտյան Եվրոպայում: Եվրամիության ստեղծումը
73. Գաղութային համակարգի փլուզումը XX դ. 40-70-ական թթ.
74. Խորհրդային Միության փլուզումը և սոցիալիզմի համաշխարհային համակարգի վերացումը
75. Միաբևեռ աշխարհակարգի ձևավորումը 1990-ական թթ.: ԱՄՆ-ի միջազգային դիրքերի ամրապնդումը
76. Էթնոքաղաքական կոնֆլիկտները Հարավային Կովկասում XX դ. վերջում - XXI դ. սկզբին
77. Հարավային Կովկասը հարևան պետությունների քաղաքականության մեջ (1991-2016 թթ.)

Գրականություն

1. Ասիայի և Աֆրիկայի երկրների միջին դարերի պատմություն, Երևան, 1973:
2. Բայբուրդյան Վ., Իրանի պատմություն (հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը), Երևան, 2005:
3. Բայբուրդյան Վ., Օսմանյան կայսրության պատմություն, Երևան, 2011:
4. Բայբուրդյան Վ., Իսլամ, Երևան, 2016:
5. Թուրքիայի Հանրապետության պատմություն (պատ. խմբ. Ռ. Սաֆրաստյան), Երևան, 2014:
6. Ինճիկյան Հ., Օսմանյան կայսրության անկումը, Երևան, 1984:
7. Հայաստանի հարակից երկրների պատմություն: Հատոր I: Հին շրջան: Երևան, 2013:
8. Հայաստանի հարակից երկրների պատմություն: Հատոր II: Միջին դարեր: Երևան, 2016:
9. Հովհաննիսյան Ն., Դիվանագիտություն. ֆունկցիաները. մարմինները. ծառայողները, Երևան, 1997:
10. Հովհաննիսյան Ն., Արաբական երկրների պատմություն, I-IV հատորներ, Երևան, 2003-2007:
11. Սաֆրաստյան Ռ., Օսմանյան կայսրություն. ցեղասպանության ծրագրի ծագումնաբանությունը, Երևան, 2009:
12. Беляев А.Е., Арабы, ислам и Арабский халифат в ранее средневековье, Москва, 1966.
13. Богатуров А., Аверков В., История международных отношений 1945-2008, Москва, 2010.
14. Большаков О., История халифата, т. 1-2, Москва, 1989-1992.
15. Ди Нольфо Э., История международных отношений 1918-1999, Москва, 2003.
16. Еремеев Д.Е., Турция в годы второй мировой и холодной войны, Москва, 2005.
17. История Востока. В шести томах, Москва, 2000.
18. История древнего Рима (под ред. В. Кузищина), Москва, 2000.
19. История древнего Востока. Зарождение древнейших классовых обществ и первые очаги рабовладельческой цивилизации (под ред. И.М. Дьяконова, Г.М. Бонгард-Левина), ч. I - II, Москва, 1983 - 1988.
20. История Китая (под ред. А.В. Меликсетова), Москва, 2002.
21. Кальвокоресси П., Мировая политика после 1945 года, Москва, 2000.
22. Мурадян П., Кавказский культурный мир и Армения, Ереван, 2012.
23. Новая история стран Европы и Америки (под ред. И. Кривогуза), Москва, 2005.
24. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век. В 3 ч. (под ред. Родригеса А., Пономарева М.), Москва, 2001-2005.
25. Орлов А., Георгиев В., Георгиева Н., Сивохина Т., История России, Москва, 2006.
26. Саркисян Е., Экспансионистская политика Османской империи в Закавказье накануне и в годы первой мировой войны, Ереван, 1962.
27. Фильштинский И., История арабов и халифата (750-1517), Москва, 2006.
28. Хитти Ф., Краткая история Ближнего Востока, Москва, 2012.
29. A Dictionary of World History, Oxford, 2015.
30. Foltz R., Iran in World History, Oxford, 2015.
31. Hovhannisyan N., The Armenian Genocide. Armenocide - the most genocidal genocide. In ten languages pf the World, Yerevan, 2009.
32. Jilbert M.J., South Asia in World History, Oxford, 2017.
33. Pekkanen S., The Oxford Handbook of the International Relations of Asia, Oxford, 2014.
34. Ropp P., China in World History, Oxford, 2010.
35. Scott H., The Oxford Handbook of Early Modern European History, 1350-1750, 2 vol., Oxford, 2015.
36. The Cambridge Ancient History (I-XIV volumes), Cambridge, 1970-2005.
37. The New Cambridge Medieval History (1-7 volumes), Cambridge, 1995-2005.
38. Zürcher E., Turkey. A Modern History, New York, 2004.
. title=
Copyright © 2008-2019; The Institute of Oriental Studies.All rights reserved.
The website was developed under the sponsorship of Rouben Karapetyan, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Armenia in the Arab Republic of Egypt.
Designed by G.Pashayan
Coding by G.Petrosyan (CLN)